စာေပခ်စ္သူ

စာဖတ္ျခင္းကုိ တန္ဖိုးထားေလးစားေသာ ဆရာခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ) ၏ အေတြးအျမင္

11/11/2011 07:28

ျပတိုက္ဆိုဒ္မွ ညခ်စ္သူ၏ပိုစ့္အားျပန္လည္တင္ျပပါသည္။...............................

...................................................................................................................

 

စာဖတ္ျခင္းကုိ တန္ဖိုးထားေလးစားေသာ ဆရာခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ) ျပည္သူ အက်ိဳးျပဳႏွင့္ လူမွူေရးတက္က်မ္းစာေပမ်ားျဖင့္ ယေန ့လူၾကီးလူငယ္မ်ားအတြက္ဦးေႏွာက္အဟာရ ျဖစ္ေစေသာ  စာေပမ်ားေရးသားေလ့ ရွိသည့္  စာေရးဆရာၾကီး ခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ)မွ စာဖတ္ျခင္း၏ေကာင္က်ိဳးႏွင့္ အေတြြးအျမင္မ်ားကို ေစတနာနိဒါန္း ၊ ေမတၱာနိဂံုး  တို ့ျဖင္ ့တင္ျပခဲ့ပါသည္။

အနာဂတ္မွာရင္ဆိုင္မယ့္လူအဖြဲအစည္း အသစ္က ႏွစ္ဆယ္ရာ စုေႏွာင္းပိုင္းက လူေဘာင္မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အလြန္လွ်င္ျမန္လွတဲ့ အေျပင္းအလဲလူအဖြဲအစည္း တစ္ခုအျဖစ္ ေတြးေခၚေဆာင္ရြက္မွူ အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထြက္ေၚေနပါျပီ ။ေခတ္ ၊စနစ္ ၊ စစ္ပြဲ ၊ နည္းပညာ ၊ တီထြင္ထုတ္လုပ္မွူ အားလံုးမွာ
သာလြန္အႏိုင္ရရွိေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္မည္ဆိုပါက စီမံခံခြဲမွူသာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ  ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သူ နည္းစနစ္မ်ားကသာ ဦးေဆာင္သြားသည္ကို ေတြျမင္ေနၾကရျပီးျဖစ္သည္ ။

စီ္မံခံခြဲမွူအမ်ိဳးမ်ိဳးအနက္မွာ တစ္ဦးျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့ အလုပ္ ၊ အခ်ိန္ ၊ ဘ၀ေတြဟာလဲ ေကာင္းမြန္တဲ ့စီမံခံခြဲမွူမ်ား၏ သက္ေရာက္မွူရွိသလို.... ႏိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္ ႏွိူင္းရွင္သံုးသပ္မည္ဆိုပါက ျပည္သူလူထုရဲ့ ေရြးခ်ယ္မွူ ဆံုးျဖတ္မွူ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မွူေတြကို အေလးထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ  စနစ္မွာ အေတြးအေခၚ အသိအျမင္
စြမ္းရည္ျမင့္မားသူေတြရဲ့ အသိအျမင္ေတြ စီမံခန္ ့ခြဲမွူေတြ ပိုျပီးအေရးပါပါမယ္။

မီးေတာက္ၾကီးတစ္ခုရဲ့ ေလာင္ၾကြမ္းမွူနဲ ့အပူစြမ္းအင္မ်ားသည္ ထင္းတစ္ေခ်ာင္းစီ၏ စုေပါင္းစြမ္းအားမ်ားမွထြက္ေပၚလာတဲ့အပူစြမ္းအင္နဲ ့ ပမာမွ်လွပါတယ္ ။ ပင္လယ္တစ္ခုကို ႐ုတ္ခ်ည္း ေရျပည့္  တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မိုးေရစက္မ်ားစြာနဲ ့ စုေပါင္းထားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။လူတစ္ဦးျခင္းစီရဲ့ စီမံခံခြဲ တတ္မွူ တစ္ဦးျခင္းအရည္အေသြးက အလြန္အေရးပါလွပါတယ္။ အဓိကက ပညာေရးပါဘဲ။  ေက်ာင္းသင္ပညာေရး ကအေျခခံေကာင္း ဖို ့လိုပါမယ္။ မိသားစုဘ၀ပ်ိဳးေထာင္မွူကအေစာဆံုးျဖစ္ ၍ မိဘေတြကအစ အေျမာ္အျမင္ရွိရပါမယ္ ။

လူသားေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္ဆက္ဆံေရး႐ိုက္ခတ္မွူနဲ ့ အသိျမင္ဖြံျဖိဳးခြင္ ရရွိၾကပါတယ္။ ၀န္းက်င္၊ ရပ္ရြာ ၊  ျမိဳ့ ျပလူေနမွူအဖြဲအစည္းရဲ့ ဆက္ဆံေရးပံုသြင္းမွူေတြက အေရးၾကီးလွပါတယ္။ မိသားစုအေျခအေနနဲ ့
ေက်ာင္းသင္ပညာေရးမွ လြမ္းမိုးျပဳျပင္မွူမ်ားက  အားကစား အႏုပညာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ဘာသာေရး ပရဟိတစိတ္ဓါတ္ အခ်ိန္ကိုအသံုးခ်တတ္မွူနဲ အလုပ္စီမံခန္ ့ခြဲႏိုင္စြမ္း ေတြက တစ္ဦးျခင္းစီရဲ့ ေရြးခ်ယ္တန္ဖိုးထားမွူနဲ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးမ်ား (personality) အရ ကြဲျပားသြားၾကပါတယ္ ။လူတစ္ေယာက္ ေတာ္ ၏
သင္ ့၏ ကို  " ဒီပုတ္ထဲကဒီပဲ " ဆိုတာမ်ိဳးေတာ့ တရားေသေျပာလိုမရပါဘူး  ။

 

ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္စြမ္းအား

 

လူျခင္းတူေသာ္လည္း အသက္ရွူပံုကြဲျပားျခင္းေတြရွိပါတယ္။
ေသြးသားရင္းျခာေမာင္ႏွမေတြမွာ  အၾကိဳက္စရိုက္ မတူညီတာေတြက  သာဓကျဖစ္ပါတယ္ ။
ကြဲျပားမွူတစ္ခုစီေတာ့ရွိၾကပါတယ္။

 

ေကာင္းတဲ့ လားရာကြဲျပားတူညီမွူေတြကို တူညီတဲ့ပဲ့ပင္ မွူတစ္ခုအျဖစ္
စာမ်ားမ်ားဖတ္ရပါမယ္ ။ စာဖတ္ျခင္းအသိဥာဏ္ရွိေနသူမွာ ဘ၀ရဲ့ၾကံဳေတြရတတ္တဲ့
ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြ လမ္းမွားေတြကို ၾကိဳတင္စီမံခန္ ့ခြဲေရွာင္လႊဲ ႏိုင္ပါတယ္။

 


လမ္းေကာင္းကိုၾကိဳဆႏိုင္လို  ့အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိေအာင္  သံုးတတ္မယ္ ။အဓိကနဲ ့သာမည ခြဲျခားတတ္လာမယ္။ (ေခတ္စကားတစ္ခု အယ္ဒီတာစကား။ ။ အေရးမၾကီးတာကို အေရးၾကီးသလိုလုပ္တယ္။)အလုပ္ရဲ့ထြက္လာ မယ္ ့ရလဒ္ အေကာင္းအဆိုး ကိုခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္မယ္ စာဖတ္သူမ်ားက စာမဖတ္တဲလူထက္ သိသိသာသာ
ေခါင္းတစ္လံုးစာမက ပိုျမင့္ပိုျမင္ႏိုင္ၾကပါ တယ္။  
 
 
စာဖတ္ေသာ အယ္ဒီတာ

ဆိုဗီယက္ရုရွားေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးၾကီးကို ေခါင္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ေစခ့ဲတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္  ေခါင္းေဆာင္ “ ဗီြအိုင္လီနင္

“  ဟာ သတင္းစာဆရာ ၊ ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာအျဖစ္ စာအလြန္ဖတ္ သူျဖစ္တယ္ ။

(အယ္ဒီတာျဖည့္စြက္။ ။အခုရွိေသးရင္ ၀က္ဘ္အယ္ဒီတာ ပါျဖစ္ဦးမည္။)

စာအလြန္ဖတ္ျပီး ေဆာင္းပါးေတြ  လဲ ေရးခဲ့ပါတယ္ ။ စာဖတ္လြန္းတဲ့ လီနင္ ဟာ အျမင္က်ယ္ပါတယ္။

 


 


စာဖတ္ေသာ ေရွ့ေန
အေမရိကန္သမၼတေပါင္း (၄၅) ဦးေလာက္ရွိတဲ့အနက္မွာ လင္ကင္း(သို)ေအဗရာဟမ္လင္ကြန္း က

ဘယ္သူွမယွဥ္သာေအာင္ လူေသေသာ္လည္း နာမည္မေသသူ ေလးစားခ်စ္ခင္ျမတ္ ႏိုးဖြယ္ 

ပုဂၢိဳလ္ ထူးၾကီးျဖစ္ပါသည္ ။  လင္းကင္းရဲ့စာေပစာမ်က္နွာမ်ားမွာ

ေက်ာင္းတတ္ရက္ တစ္ႏွစ္ခြဲေတာင္မရွိဘဲ

ေက်ာင္းစာလည္းေကာင္းေကာင္းမသင္ခဲ့ရရွာပါဘူး ။

 

ဒါေပမဲ့စာေပကို အလွမ္းမေ၀းဘဲ ရသမွ်လက္လွမ္းမွီသမွ် စာေတြကိုဖတ္မွတ္ေလ့လာတယ္ ။ ရွိတ္စပီယားနဲ ့
အေက်ာ္အေမာ္စာဆိုၾကီးေတြရဲ့စာေတြနဲ ့ရင္းႏွီးလွတဲ့ လင္ကင္းရဲ့မိန္ခြန္းတိုင္းက အဆီအသားျပည့္၀လွျပီး

ျပည္သူ ့ဘ၀င္စြဲေနလို ့ ဒီေန ့့ဒီေန ့အခ်ိန္အထိ ေမ ့မရတသသ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။
 

 

စာၾကည့္တိုက္မွဴး
 
နယ္ခ်ဲ ့ဆန့္က်င္ေရးတိုက္ပြဲကာလအတြင္းမွာ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ေတြကို ေတာ္လွန္ၾကရပါတယ္ ။ အဲ့ဒီအခါမွာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ထဲကို ဟိႏၵားသတၱဳမိုင္း အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ဟာ ယိုးဒယားမွ ရန္ကုန္သို ့တိုက္ခိုက္ခ်ီတက္လာတ့ဲ စစ္ေၾကာင္းမွာ ရဲေဘာ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လိုက္ပါလာခဲ့တယ္ ။သူက ဟိႏၵားသတၱဳတြင္း အလုပ္သမားစာၾကည့္တိုက္မွာ " စာၾကည့္တိုက္မွဴးေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္တယ္" ။ သူက အတန္းပညာ ရွစ္တန္း ၊ ကိုးတန္းသာ ေအာင္ေပမဲ့ စာဖတ္၀ါသနာထံုေတာ့ အလြန္စာဖတ္အားေကာင္းတယ္။ ဘီအိုင္ေအ ေခတ္မွာ သူဟာ ရာထူးအဆင့္ဆင့္တက္ၿပီး အရာရွိျဖစ္လာတယ္ ။


ဗိုလ္ဗထူးေပ့ါ ။ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ေကာင္းတာေၾကာင့္ တပ္ရင္းမွဴးရာထူးေပးအပ္ျခင္းခံရတယ္ ။ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ေတြေတာင္ တပ္ရင္းမွဴးရာထူးမရတဲ့သူေတြရွိပါတယ္။) ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းက ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဗထူးကို ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမွဴးအျဖစ္ ကြပ္ကဲတိုက္ခိုက္ေစပါတယ္ ။


စာဖတ္ျခင္းရဲ ့ေကာင္းက်ိဴးနမူနာေလးပါ ။ ဗိုလ္မွဴးၾကီးဗထူးလို လူေကာင္းလူေတာ္ေတြ ဦးစီးကြပ္ကဲေတာ့ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးၾကီး ဟာလည္း ျပည္သူေတြရဲ ့အားေပးကူညီမႈနဲ ့အဂၤလိပ္ေတြ တအံ့တၾသ ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္အထိ ရာဇ၀င္စာတင္ခဲ့ရတာပဲေပ့ါ ။  

စာဖတ္ေသာျမန္မာ့ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ 

 

သခင္ေအာင္ဆန္း (သို ့)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တိုက္ေရးခိုက္ေရး ေရွတန္းတင္ဦးစားေပးျပီး ၊ ႐ိုး႐ိုးသားသား ၊ အညာသားဆန္ေပမယ္ တကယ့္ သံတမာန္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမွူ ၊ ေရွ့ေဆာင္ လမ္းျပႏိုင္မွူ  ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တိက် ျပတ္သားမွူနဲ ့
ျမင္ၾကားတတ္သိလြယ္မွူေတြမွာ  ယွဥ္သာသူမရွိေလာက္ေအာင္ ထင္ရွားလွျပီး
ယေန တိုင္ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ့ အမွတ္အသား ကိုယ္စားျပဳျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္ ။


သခင္ေအာင္ဆန္းရဲ ့ပင္ကိုယ္စရုိက္အျဖစ္ ဘုဆတ္ဆတ္ ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာဆိုတတ္ ျပီး ၊ မလိုအပ္လွ်င္ ႏွူတ္ဆိတ္ေနတတ္ေသာ အမူအက်င္ ့ရွိေသာ္လည္း ၊ ေျပာေရးေျပာသင့္ ေျပာခြင့္ၾကံဳတဲ့အခါ  ထိထိေရာက္ေရာက္ ၊

ထက္ထက္ျမက္ျမက္ရွိလွျခင္းက စာအလြန္ဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကဗ်ာနဲ ့၀ထၱဴ ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို လည္း ေရးသားႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ ။


 


စာဖတ္ေသာ ေထာင္ထြက္မွအလွဴရွင္

 

ပခုကၠဴေဒသမွထေနာင္းကုန္းေက်းရြာအုပ္စု ရွားေတာရြာေနငယ္အမည္ ေတာေခြး (ခ) ေမာင္အံုးေဖ ရဲ့ဘ၀အစကနြမ္းပါးလွျပီး ျမင္းထိန္း၊ကြမ္းယာသည္၊ေဖာင္သမား က်ပန္းအလုပ္စုနဲ ့ဓားျပျဖစ္ျပီး ေထာင္သံုးၾကိမ္က်ဘူးခဲ့ပါတယ္။ ေထာင္တြင္းမွ ဘ၀သစ္  အေတြးသစ္ေတြကိုစာေပမွားမွရယူျပီး မေကာင္းမွူမ်ားစြန္
့လို ့သူေဌး သူၾကြယ္ ကုန္သည္ ပြဲစား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ။


ဘ၀မွတ္တမ္းမ်ားနဲ ့ပခုကၠဴဦးအုန္းဦးေဖဆို တ ဲ့ကေလာင္တစ္ေခ်ာင္းလဲပိုင္ ဆိုင္ခဲ့ျပီး စာေပရန္ပံုေငြ (၇၆-သန္း)ေက်ာ္  နဲ ့ ပညာေရးထူးခၽြန္ဆုရန္ပံုေငြ (၅၄-သိန္း)  ကို္လည္း စာေပမ်ိဳးေစ့ခ်လွဴဒါန္းျပီး

ပရဟိတေအာင္ျမင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ ။


 

စာဖတ္ေသာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္

 
အာ႐ွကုလသမဂၢေခါင္းေဆာင္ ပထမဦးဆံုးျမန္မာႏိုင္ငံမွ  သက္တမ္းႏွစ္ၾကိမ္

(၁၀-ႏွစ္) တိတိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးသန္ ့မွာ

ပန္းတစ္ေနာ္အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးျဖစ္ ျပီး

စာအလြန္ဖတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ကမာၻ ့ႏိုင္ငံအားလံုးကကန္ ့ကြက္မဲမရွိ တညီ

တညြတ္ တည္း ေထာက္ခံေရြးခ်ယ္ခန္ ့အပ္ခံရျခင္းက စာအရမ္းဖတ္လို ့

ကမာၻေခါင္းေဆာင္ေနရာ ေရာက္သြားခဲ့တာပါ ။


 

စာအလြန္ဖတ္ေသာ ၀န္ဇင္းမင္းရာဇာ

 

ျမန္မာရာဇ၀င္မ်ားထဲမွ ဘုရင္စိတ္ေက်နပ္သည္ အတိအက်မွန္ကန္စြာေျဖၾကားႏိုင္ခဲ့လို ့ အင္း၀ဘုရင္ စြာေစာ္ကဲလက္ထက္မွ မင္းေလးဆက္တိုင္ေအာင္ ရာထူးခ်ီးျမွင့္ခံခဲ ့ရပါတယ္ ။ဘိုးရာဇာေလွ်ာက္ထံုးမ်ားကို ယေန ့အထိ မွန္ကန္ဆဲ ကိုးကားေနရဆဲလဲျဖစ္ပါတယ္ ။နန္းေတာ္မွာလည္း အမတ္ၾကီးဘိုးရာဇာအျဖစ္ ရာဇ၀င္္ ထင္ရွားေနရျခင္းမ်ားက စာဖတ္တ ဲ့ အက်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါတယ္ ။

 


ဆရာခ်စ္ႏိုင္ (စိတ္ပညာ)၏ အေတြးအျမင္ နိဂံုး အျဖစ္စာဖတ္တဲ့ အက်င့္ ေနစဥ္ျပဳလုပ္ပါ ။ အားကစားပဲ ဖတ္ဖတ္ ၊  ဂ်ာနယ္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္  ၊ ၀ထၱဴဘဲ ၾကိဳက္ၾကိဳက္  ႏွစ္သက္ရာစာအုပ္မ်ား တန္းစီျပီးေန ့စဥ္ဖတ္ပါ ။ စာဖတ္သက္ရင္

့လာတာနဲ ့အညီ စာေကာင္းေပေကာင္း ေတြကို ၊ စီစစ္ ဖတ္တတ္လာပါမယ္။ စာဖတ္သူမွန္သမွ် ၾကီးပြားတိုးတတ္ၾက မွာပါ ဘဲ  ၊ ဘ၀ကို တန္ဖိုးရွိေအာင္  ဘ၀တန္ဖိုးျမွင္ ့ ဖို ့ကၽြန္ေတာ္တို ့အားလံုး စာဖတ္ၾကမွျဖစ္ပါမယ္ ။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ........
ဒါေလးကေတာ့ .. ဆရာခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ) ရဲ ့စာဖတ္ျခင္းအေပၚထားရွိတဲ့ အေတြးအျမင္ေလးပါ ။ ဒါဆို ကၽြန္ေတာ္တို ့ေရာ ဘယ္လို စာဖတ္ၾကမလဲ .. ?? ကၽြန္ေတာ္တို ့လို ကြန္ပ်ဴတာသမားေတြ အတြက္ကေတာ့ အြန္လိုင္းမွာပဲ အမ်ားစု အေနနဲ ့စာဖတ္ၾကရမွာပါ ။ အဲ့မွာ အက်ိဴးရွိေသာ စာမ်ားကိုသာ ဖတ္ရွဳေလ့လာႏိုင္ဖို ့အေရးၾကီးပါတယ္ ။ ညစ္ညမ္းစာေပမ်ား ၊ ၀တၳဳမ်ားလည္း အြန္လိုင္းေပၚမွာ အမ်ားအျပား ရွိတာေၾကာင့္ အဲ့လို အက်ိဴးမရွိႏိုင္တဲ့ စာမ်ိဴးေတြ အတြက္ မိမိ အခ်ိန္ေတြ ၊ ေငြေတြ ကုန္က်သြားတာကို ႏွေျမာသင့္ပါတယ္ ။
ဒါဆို.. ကၽြန္ေတာ္တို ့အခု စာအုပ္ေတြ ၊ မဂၢဇင္းေတြ ၊ ဂ်ာနယ္ေတြနဲ ့စာဖတ္ေနၾကရေပမဲ့ .....ေနာင္အနာဂတ္မွာ ဘယ္လို စာဖတ္ၾကမလဲ ?? ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္ ။ ( ဥပမာ - စာအုပ္ေတြ မဂၢဇင္းေတြ ေပ်ာက္ပ်က္သြားၿပီး E-Reader ေတြနဲ ့ပဲ အလုပ္လုပ္ၾကေတာ့မွာလား စသျဖင့္ေပ့ါ... )


"ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္" ဆိုသလို စာမ်ားမ်ားဖတ္တဲ့ သူက မဖတ္တဲ့သူထက္ ေခါင္းတစ္လံုးစာမွ် ပိုျမင့္ၿပီး ပိုျမင္ႏိုင္စြမ္း ရွိတာေၾကာင့္ ... မိမိတို ့ရဲ ့တန္ဖိုးရွိလြန္း လွတဲ့ ေငြေပးၿပီး ၀ယ္လို ့မရတဲ့ အားလပ္ခ်ိန္ေလးေတြမွာ မိမိအတြက္ အက်ိဴးရွိေစမဲ့ ... စာမ်ားကို ဖတ္ရွဳျခင္းျဖင့္ ....... အခ်ိန္ကို တန္ဖိုး ရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္.....။

 

© 2011 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode