စာေပခ်စ္သူ

ဆရာနႏၵာသိန္းဇံ ၏ စာစုမ်ား

15/12/2011 22:32

ၾကာ... ( နႏၵာသိန္းဇံ)

သာယာေသာတစ္ေန ့..

သူက အပယ္ရတနာ လိုဏ္ဂူဘုရား၏ ေတာင္ဘက္စၾကၤန္နံရံရိွ ရုပ္ပံုမ်ားအေၾကာင္း၊ ထုိရုပ္ပံုမ်ားႏွင့္အတူ ေရးၿခယ္ထားေသာ ၾကာပန္း၊ ၾကာဖူး၊ ၾကာရိုး၊ ၾကာရြက္မ်ားအေၾကာင္းကို ေၿပာၿပေနသည္။ကြ်န္ေတာ္က နားေထာင္သည့္အလွည့္ခ်ည္း ယူထားသည္။

သူက စာအုပ္ထူၾကီးတစ္အုပ္ကိုဖြင့္၍ ဆံခ်ီထူပါ၏ အေရွ ့ဘက္တုရိုဏ္တိုင္ထိပ္ရိွ ၾကာပြင့္တစ္ပြင့္၏ ပံုကိုၿပကာ ထိုၾကာပြင့္၏ေနာက္၌ ရိွေသာ အနက္အဓိပၸါယ္မ်ားကို ရွည္လ်ားစြာ ေၿပာသည္။ ၾကာႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္
ကႏုတ္အေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းသည္။

ကႏုတ္သည္ ကုမုဒဟူေသာ စကားမွ ဆင္းသက္လာခဲ့ဟန္ရိွေၾကာင္း၊ ကုမုဒမွ ကမုဒ၊ ကမုဒမွ ကႏုဒ၊ ကႏုဒမွ ကႏုတ္ၿဖစ္လာရေၾကာင္း သူကရွင္းၿပသည္။ ကႏုတ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကူးယူေရးမွတ္ထားေသာ စာရြက္တစ္ရြက္ကို ဖိုင္ထဲမွထုတ္ယူကာ
ကြ်န္ေတာ္ဖတ္လုိက ဖတ္ရန္ သူက လွမ္းေပးပါသည္။ ကူးယူထားေသာ ကႏုတ္အေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုခ်က္က
မ်က္စိၿဖင့္ ကႏုတ္မ်ိဳးစံုကို ၿမင္လာရသကဲ့သို ့ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရိွလာသည္။

ၾကာေခြ၊ ၾကာလိပ္၊ ၾကာရိုး၊ ၾကာစြယ္၊ ၾကာရြက္၊ ၾကာပြင့္ခ်ပ္၊ ၾကာ၀တ္ဆံတို ့ကို ေကြး၍ေကာ့၍၊ ေခြ၍လိပ္၍၊ ေကာက္၍လိမ္၍၊ ယိမ္း၍ယိုင္၍၊ ခ်ီ၍ခ်၍၊ တက္၍ဆင္း၍
ႏွစ္သက္စဖြယ္ အဆန္းတၾကယ္ ပံုဆက္ထုထြင္းၿခင္း၊ ပံုသြင္း ေရးၿခယ္ၿခင္း သေဘာကို
ကႏုတ္ဟု ေကာက္ယူႏိုင္ေသာ ဟူ၏။

ၿမန္မာႏိုင္ငံသို ့အိႏၵိယယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာတို ့၀င္ေရာက္လာေသာ အခါ ၾကာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာေရးၿခယ္ထုလုပ္ၿခင္းမ်ား ရိွလာခဲ့သည္။ သို ့ရာတြင္ ၿမန္မာတို ့သည္ ၾကာကို အိႏိၵယတိုင္းသားတို ့၏ မူအတိုင္း ေရးၿခယ္ထုလုပ္ၿခင္းေနာက္သို
့ အစဥ္တစိုက္ တသေ၀မတိမ္း မလိုက္ခဲ့ၾကဟု သူကဆိုပါသည္။

ၿမန္မာတို ့သည္ ၾကာကို အိႏိၵယမူႏွင့္မတူေသာ ေရးၿခယ္ထုလုပ္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္လာရံုမွ်မက ၾကာကို အိႏိၵယတိုင္းသားတို ့ ဖြင့္ဆိုေသာ အနက္အဓိပၸါယ္မ်ားႏွင့္မတူေသာ အၿခားအဓိပၸါယ္အသစ္တို ့ကိုလည္း ဖြင့္ဆိုခဲ့ၾကသည္။အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ အသစ္ၿဖင့္ ၾကာကို ေစတီေတာ္တို ့၏ ၿမင့္ၿမတ္ေသာ ေနရာမ်ား၌ ၾကာေမွာက္၊ၾကာလွန္မ်ားအၿဖင့္ ၿမန္မာတို ့က ေနရာသစ္မ်ားလည္း ေပးခဲ့ၾကသည္။ အထက္ပါအခ်က္တို ့ကိုေထာက္၍ ၿမန္မာတို ့သည္ မိမိတုိ ့ထံ ေရာက္လာေသာ ေရၿခားေၿမၿခားမွ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာတုိ ့ကို မၿပဳမၿပင္ မဆင္ၿခင္ပဲ လက္ခံတတ္ေသာ လူမ်ိဳးမဟုတ္ဟု သူကေကာက္ခ်က္ခ်သည္။
မိမိတို ့ထံ ေရာက္လာေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒ၊ အေတြးအၿမင္တို ့ကိုလည္း ၿမန္မာတို ့က အလြယ္တကူ လက္ခံေလ့မရိွ။
ေ၀ဖန္စိစစ္၍ လက္ခံသင့္သည္တုိ ့ကို လက္ခံသည္။ ပစ္ပယ္သင့္သည္ကို ပစ္ပယ္တတ္ေသာ လူမ်ိဳးၿဖစ္သည္။
ၿဗာဟၼဏ ဟိႏၵဴ အယူ၀ါဒမ်ား၊ တႏ ၱရအယူ၀ါဒမ်ား၊ ေထရ၀ါဒႏွင့္မဟာယာန အယူ၀ါဒမ်ားသည္ ၿမန္မာတုိ
့ထံ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို ့ေရာက္လာေသာ အယူ၀ါဒ အေတြးအၿမင္တို ့အနက္မွ ေထရ၀ါဒကို ၿမန္မာတို႔ ေရြးခ်ယ္ လက္ခံခဲ့ၾကၿခင္းကို ေထာက္၍ ၿမန္မာတို ့သည္ အေၾကာင္းအက်ိဳးႏွင့္စစ္မွန္ေသာတန္ဘုိးကို ေ၀ဖန္စိစစ္ခြဲၿခား စိတ္ၿဖာ ရႈၿမင္ တတ္ေသာ စရိုက္လကၡဏာ( သို ့မဟုတ္ ) ေတြးေခၚပံုေတြးေခၚနည္းရိွသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ သူကဆက္၍ ...

“ၿမန္မာတို ့၏ ေ၀ဖန္ေ၀ဖန္စိစစ္ရႈၿမင္တတ္ေသာ စရိုက္လကၡဏာေၾကာင့္ ေထရ၀ါဒကိုၿမန္မာတို ့ ႏွစ္သက္ လက္ခံၾကၿခင္း ၿဖစ္မည္။ ေထရ၀ါဒကတဖန္ေ၀ဖန္စိစစ္တတ္ေသာ ေတြးေခၚပံုေတြးေခၚနည္းရိွေအာင္ ၿမန္မာတို ့က အေထာက္အကူၿပဳလ်က္ရိွၿပန္သည္... ဤအခ်က္သည္ ေအာက္ပါ ေထရ၀ါဒ စာေပမွ ဥပမာတစ္ခုၿဖင့္ သိသာပါသည္” ဟု ဆိုသည္။
အခါတစ္ပါး၌ လူႏွစ္ေယာက္လမ္းသြားရင္း ေလွ်ာ္ပံုႏွစ္ပံုကို ေတြ ့ၾကသည္။ႏွစ္ဦးစလံုး ေလွ်ာ္ပံုကို အိမ္သို ့သယ္ယူလာၾကသည္။ လမ္း၌ ထိုသူႏွစ္ဦးသည္ လဲပံုႏွစ္ပံုကိုေတြ ့ၾကၿပန္သည္။ ထုိအခါတစ္ေယာက္က ေလွ်ာ္တို ့ကို စြန္ ့ပစ္ၿပီး လဲကိုသယ္ယူသည္။ အၿခားတစ္ေယာက္ကမူ “ဤေနရာထိ ေလွ်ာ္ေတြကိုတကူးတကသယ္ယူလာၿပီးၿပီ.၊ ယခုမွေတာ့ လဲေၿပာင္းၿပီး မယူေတာ့…” ဟုဆိုကာ ေလွ်ာ္ကိုပင္ဆက္လက္သယ္ယူသည္။ မၾကာမီ ထုိသူႏွစ္ဦးသည္ သိုးေမႊးပံု ႏွစ္ပံုကိုေတြ ့ၾကၿပန္သည္။ ေလွ်ာ္ကိုစြန္
့ပစ္၍ လဲကိုယူခဲ့သူက လဲကိုစြန္ ့ပစ္ၿပီး သိုးေမႊးကို သယ္ယူသည္။ ေလွ်ာ္ကို မစြန္ ့ႏိုင္သူက“ဤေနရာထိ ေလွ်ာ္ကို တပင္တပန္းယူလာခဲ့ၿပီးၿဖစ္၍မစြန္ ့ပစ္ေတာ့ပါ..” ဟုဆိုကာ သိုးေမႊးကိုမယူပဲေလွ်ာ္ကိုသာ အိမ္အထိ သယ္ယူသြားေလသည္။

အထက္ပါ ဥပမာကို ေၿပာၿပၿပီး ေနာက္သူကေလွ်ာ္မ်ား၊ လဲမ်ားကို စြန္ ့ပစ္ၿပီး ယင္းတို ့ထက္ ပိုေကာင္းေသာအရာကို သယ္ယူသူကဲ့သို ့ ၿမန္မာတို ့သည္ မိမိတုိ ့ထံ၀င္ေရာက္လာေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒ၊ ယဥ္ေက်းမႈစသည္တိုႏွင့္ ၾကံဳေတြ ့သည့္အခါ စြန္ ့ပစ္သင့္သည္ကို စြန္ ့ပစ္၍ ယူသင့္သည္ကို ယူခဲ့ၾကသည္။ေလွ်ာ္တို ့ကိုသာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး သယ္ယူလာသူကဲ့သို ့ ၿမန္မာတို ့၌ ကပ္ၿငိၿခင္းမရိွ၊တရားေသတစ္ထစ္ခ် ခံယူတတ္ၿခင္းမရိွ၊ အေဟာင္းကိုတြယ္ဖက္ထားၿခင္းမ်ိဳးလည္း မရိွ၊ အစြန္းေရာက္ေသာ
လြဲမွားေသာ အယူဒါဒ သေဘာတရားမ်ား၌လည္း ၿမန္မာတို ့သည္ ကပ္ၿငိၿခင္းမရိွခဲ့ၾက..။ ၿမန္မာတို ႔ရယူထားေသာ ေထရ၀ါဒကလည္း အစြန္းတရားမ်ားကို ကပ္ၿငိတတ္ေသာ အၿမင္မ်ိဳး ၿမန္မာတို ့၌မရိွေစရန္အေထာက္အကူၿပဳခဲ့သည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်သည္။ ထို ့ေနာက္သူကဆိုပါသည္..။

“ႏံုးညြန္နဲ ့ ေရထဲကထြက္လာတဲ့ၾကာဟာ ႏံုးညြန္ေတြ ေရေနာက္ေတြနဲ ့ မေရာမယွက္ပဲ ေလထဲမွာ တလွတပ ပြင့္သလိုပဲ၊ ၿမန္မာေတြထဲမွာ ပြင့္တဲ့ အေတြးအၿမင္ၾကာဟာလည္း အလြဲအမွား အယူ၀ါဒေတြ၊ အစြန္းတရားေတြနဲ ့မထိမၿငိ၊ မေရာမယွက္ပဲ
တင့္တင့္တယ္တယ္ ရိွေနခဲ့တယ္..၊ေနာင္ကိုလည္း တင့္တင့္တယ္တယ္ ပြင့္ေနေစခ်င္တယ္ေပ့ါဗ်ာ..”

သူက သူ ့စကားကို အဆံုးသတ္သည့္အေနၿဖင့္ အေ၀းဆီသို ့လွမ္းေၿမာ္ၾကည့္ေနသည္..။

ကြ်န္ေတာ္က သူေၿပာသည့္ ၾကာပြင့္ဆီသို ့… ေမွ်ာ္ေငးေနမိပါသည္..။

                                                                                                                        နႏၵာသိန္းဇံ

အမွန္က မွားေနတယ္.....(နႏၵာသိန္းဇံ)

အေတြးအေခၚ အယူအဆတစ္ခုဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲေရွ ့ေနာက္ ညီညႊတ္ေနေပမယ့္ ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီလုိ ့မယူဆသင့္ေသးေၾကာင္းကို ေတြးေခၚပညာရွင္ေတြက အေထာက္အထားေတြ ၊ဘ၀ၿဖစ္ရပ္ေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ေဖာ္ၿပတက္ၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့…
အစြဲဥပါဒါန္ေတြနဲ ့ ေတြးေခၚၾကံဆထားတဲ့ အယူအဆတစ္ရပ္ဟာ တမင္ဆင္ၿပီးလုပ္ၾကံထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုလုိ
ၿဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကိုယ့္ဆင္ေၿခေတြ ကိုယ္ေပးၿပီး ကိုယ္လိုတဲ့နိဂံုးကို ေရာက္ႏိုင္တဲ့ ေရွ႕ေနာက္ကိုက္ညီ
ဆီေလ်ာ္မႈေတြကို ရွာတတ္တယ္လုိ ့လည္း ဆိုၾကပါတယ္။ သည္သေဘာမ်ိဳးကို ေအာက္ပါၿဖစ္ရပ္က ေဖာ္ညႊန္းေနပါတယ္။

ပါေမာကၡၾကီးတစ္ဦးဟာ လူ႕အသိဥာဏ္နဲ ့သက္ဆိုင္တဲ့ အလြန္ေလးနက္တဲ့ က်မ္းၾကီးတစ္ၾကမ္းကို ၿပဳစုေနပါတယ္။ သူ႕ကိုေလးစားၿမတ္ႏိုး အထင္ၾကီးတဲ့ ဇနီးက သူ႕လက္ေရးမူၾကမ္းေတြကို အေခ်ာကူးေပးပါတယ္။

ပါေမာကၡၾကီးရဲ ႔ ဇနီးဟာ ေန ့မအား ညမအား စာမူေတြကိုအေခ်ာကူးေပးေနရေတာ့ အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းမႈေတြ လစ္ဟစ္ေနပါတယ္။ တစ္အိမ္လံုး အမိႈက္သရိုက္ေတြကလည္း ရႈပ္ပြၿပီး ၾကြက္ေတြကလည္း ေသာင္းၾကမ္းေနပါတယ္။

တစ္ခုေသာေန ့လည္ခင္းမွာ စာကူးေပးေနရင္းက ေက်ာေညာင္းတာနဲ ့ပါေမာကၡၾကီးရဲ ႔ ဇနီးဟာ ၾကမ္းေပၚမွာ ပက္လက္လွန္ၿပီး ေခတၱအနားယူတယ္။ ပင္ပန္းလြန္းေနတဲ့အတြက္ ခ်က္ခ်င္းပဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားရွာပါတယ္။ သူမဟာ ပါးစပ္ဟၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္မွာပဲ
ေၾကာင္တစ္ေကာင္ရဲ႕ အလိုက္ကို ခံရတဲ့ ၾကြက္ငယ္တစ္ေကာင္ဟာ အသက္လုၿပီး ေၿပးလာရင္းက ဟလ်က္သားရိွေနတဲ့
သူမရဲ႕ပါးစပ္ထဲကို တဟုန္ထိုးေၿပး၀င္သြားတယ္။ေနာက္က အားကုန္သြန္ၿပီး လိုက္လာတဲ့ေၾကာင္ကလည္း
ၾကြက္ေနာက္ကေၿပး၀င္လိုက္သြားတယ္။

သည္အၿဖစ္အပ်က္ကို ၿမင္လိုက္ရတဲ့ ပါေမာကၡၾကီးဟာ ရုတ္တရက္ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိၿဖစ္ေနပါတယ္။ ရိွသမွ်ဥာဏ္ေတြ လက္ကုန္ဆန္ ့ၾကည့္ေပမယ့္ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိတဲ့အတြက္ လမ္းထိပ္က ဆရာ၀န္ဆီေၿပးပါတယ္။ ဆရာ၀န္ဆီေရာက္တဲ့အခါ သူ ့ဇနီးရဲ႕ ပါးစပ္ထဲ ၾကြက္ေရာေၾကာင္ပါ
၀င္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေၿပာၿပၿပီး ၾကြက္နဲ ့ေၾကာင္းကိုထုတ္ယူဖို ့ လိုက္ခဲ့ပါရန္ေခၚပါတယ္။
ဆရာ၀န္က အေရးၾကီးလွတဲ့ လူနာကို စမ္းသပ္ေနဆဲၿဖစ္လုိ ့ ပါေမာကၡၾကီးကို ..

“အိမ္ကိုၿမန္ၿမန္ ၿပန္ႏွင့္ပါ..၊လမ္းထိပ္မွာ ဒိန္ခဲတစ္ခု ၀ယ္သြားပါ..၊ အိမ္ကိုေရာက္ရင္ ခင္ဗ်ားဇနီးရဲ ႔ ပါးစပ္ေရွ႕မွာ..ဒိန္ခဲကို ၾကိဳးနဲ ့ခ်ည္ဆြဲၿပီးၿပထား..၊ ဒါဆို ၾကြက္ဟာ ဒိန္ခဲနံ႕ရၿပီး
ၿပန္ထြက္လာလိမ့္မယ္..၊ က်ဳပ္ ခဏေနၾကာရင္ လိုက္ခဲ့မယ္….” လို ့မွာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ပါေမာကၡၾကီးဟာ
အလ်င္အၿမန္ ၿပန္ထြက္သြားပါတယ္။

မ်ားမၾကာခင္မွာပဲ ဆရာ၀န္ဟာလိုက္လာပါတယ္။ ဟိုေရာက္ေတာ့ သူညႊန္ၾကားလိုက္တာနဲ ့ပါေမာကၡၾကီးလုပ္ေနတာေတြက တစ္ၿခားစီၿဖစ္ေနတာကို ေတြ ့ရပါတယ္။ ဘယ္လိုလည္းဆိုေတာ့ ပါေမာကၡၾကီးဟာ ဒိန္ခဲကို ေဘးမွာခ်ၿပီး ငါးေၾကာ္တစ္ေကာင္ကို
ၾကိဳးခ်ည္ၿပီး သူ ့ဇနီးရဲ ့ပါးစပ္ေရွ ႔မွာ ၿပေနတာကို ေတြ ့ရလုိ ့ပါပဲ။ ဆရာ၀န္က “..ဘာ့ေၾကာင့္
ဒိန္ခဲမၿပတာလည္း..”ေမးေတာ့ ပါေမာကၡၾကီးက..

“ေရွ ႔က၀င္သြားတာက ၾကြက္..၊ေနာက္ကလိုက္၀င္သြားတာက ေၾကာင္..၊ၾကြက္ေပၚမွာ ေၾကာင္ရိွေနတယ္..၊ေၾကာင္ထြက္ၿပီးမွသာ ၾကြက္ကထြက္လာႏိုင္မွာ..ဒီေတာ့ ေၾကာင္ထြက္လာႏိုင္ေအာင္ အရင္လုပ္ရဦးမယ္လုိ ့ ေတြးမိလုိ
့.. ခုလိုငါးေၾကာ္ကို ၿပေနတာပါ..” လို ့ ရွင္းၿပတယ္ ။

ဆရာ၀န္က.. “ပါေမာကၡၾကီးရဲ ့ေတြးေခၚပံုဟာ ေရွ႕ေနာက္ဆီေလ်ာ္ညီညႊတ္ၿပီး သဘာ၀က်ပါေပတယ္..” လို ့ေၿပာရင္း ရပ္ၾကည့္ေနပါတယ္။

မၾကာခင္မွာပဲ ေၾကာင္ဟာ ငါးေၾကာ္နံ႕ရၿပီး ထြက္လာပါတယ္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဆြဲၿပထားတဲ့ ငါးေၾကာင္ကို ဖ်တ္ခနဲ ဖမ္းယူကိုက္ခ်ီၿပီး ေၿပးထြက္သြားပါတယ္။

ပါေမာကၡၾကီးဟာ ဒိန္ခဲကိုၾကိဳးနဲ႔ခ်ည္ၿပီး ဇနီးရဲ႕ပါးစပ္ေရွ႕မွာ ၿပၿပန္တယ္။မၾကာခင္ ဒိန္ခဲနံ႔ရတဲ့ၾကြက္ငယ္ဟာ ထြက္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေၾကာင္ရဲ႕ အဖိကိုခံထားရတဲ့အတြက္ ၾကြက္ငယ္ဟာ အၿပင္ကိုေရာက္တဲ့အခါမွာ အေတာ္ကိုနာက်င္
ပင္ပန္းေနပါတယ္။ ဒိန္ခဲကိုေတာင္ မစားႏိုင္ပဲ ၿငိမ္ကုပ္ေနပါတယ္။မၾကာခင္မွာပဲ ပါေမာကၡၾကီးရဲ႕
ဇနီးက အိပ္ေပ်ာ္ေနရာက လန္႔ႏိုးလာပါတယ္၊ ဇနီးၿဖစ္သူဟာ ပါေမာကၡၾကီး၊ ၾကိဳးတန္းလန္းနဲ႔
ဒိန္ခဲ၊ ရပ္ၾကည့္ေနတဲ့ဆရာ၀န္တို ့ကို ၾကည့္ရင္း ဘာေတြၿဖစ္ေနလည္းဆိုတာ နားမလည္ႏိုင္ပဲရိွေနပါတယ္။
အဲဒီ့အခိုက္မွာပဲ ၾကြက္အဘိုးအိုတစ္ဦးေရာက္လာၿပီး နာက်င္ခ်ိနဲ ့ေနတဲ့ ၾကြက္ငယ္ကို ေဖးမတြဲယူ
ေခၚေဆာာင္သြားပါတယ္။

ၾကြက္အဘိုးအိုရဲ့ အိမ္ကိုေရာက္လုိ ့ ထိုင္မိၾကတဲ့အခါမွာ ၾကြက္ငယ္က..

“..ကံေကာင္းလို ့ ကြ်န္ေတာ္မေသတာ အဘရာ.. ေၾကာင္ၾကီးက ကြ်န္ေတာ့္ေနာက္မွာ ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္လာမွန္းမသိလုိက္ဘူး.. ကြ်န္ေတာ့္အေပါင္းအသင္း ေရာင္းရင္းေတြ အၾကံေပးသလို ေၾကာင္ကိုခ်ဴဆြဲထားရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲ..၊
အဲဒါမွ သည္ေကာင္လာရင္ လာမွန္းသိၿပီး ေၿပးခ်ိန္ရမွာဗ်…”

“ဘာလဲ..လာၿပန္ၿပီလား ေၾကာင္ကို ကိစၥ၊ ဟိုေန ့က ၾကြက္ေတြ အႏ ၱရာယ္ကင္းေရးအတြက္ ေၾကာင္ကိုခ်ဴဆြဲေပးထားရမယ္.. ၊ခ်ဴဆြဲေရး အယူအဆသည္သာ မွန္ကန္ေသာအယူအဆ ၿဖစ္တယ္လုိ ႔ အမ်ားကသေဘာတူဆံုးၿဖတ္ၾကတယ္.. ငါက သူတို ့ကို..မင္းတုိ႔
အယူအဆကေကာင္းေတာ့ ေကာင္းပါတယ္..ဒါေပမယ့္ ေၾကာင္ကို ဘယ္သူ ခ်ဴဆြဲမွာလဲ..၊ ဘယ္သူက သြားဆြဲမွာလဲလုိ
့ေမးေတာ့..ခ်ဴဆြဲမယ့္ေကာင္ တစ္ေကာင္မွ ထြက္မလာဘူး.. ဒီမယ္ ငါေၿပာမယ္.. တစ္နဲ႔တစ္ ေပါင္းရင္
ႏွစ္ရတာ ဟုတ္ေပမယ့္ ေရတစ္စက္နဲ႕တစ္စက္ ေပါင္းတဲ့အခါမွာေတာ့..ႏွစ္စက္မရဘူး..။ အယူအဆတစ္ခုဟာ
ေရွ႕ေနာက္ဆီေလ်ာ္ညီညႊတ္ေနေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာ မမွန္ႏိုင္တာ၊ မၿဖစ္ႏိုင္တာမ်ိဳး ရိွတတ္တယ္ကြယ့္..၊
ကဲ..ကဲ.. စားစရာရိွတာစားၿပီး မင္းအနားယူေခ်ဦး…” ။

 

အခ်ိန္မီ မီးၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ျခင္း ( နႏၵာသိန္းဇံ )

ထိုေန႔က အခ်ိန္မီ မီးၿငိမ္းသတ္လိုက္ႏိုင္သည္ဟု သူက ဆိုပါသည္။

            “အခ်ိန္မီ မီးၿငိမ္းသတ္လိုက္ႏိုင္သည္ဆိုေတာ့ သူ႔အတြက္ ဆံုးရွဳံးပ်က္စီးမွဳ မရွိဘူးေပ့့ါ” ဟူေသာ အေတြးျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္က ၀မ္းသာေနပါသည္။

 

            သူက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေတာ္လ္စတိြဳင္း၏ ပံုျပင္တစ္ခုထဲမွ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ေျပာပါသည္။  သူ႔စကားက ပထမေျပာလက္စ စကားႏွင့္ ဘာဆိုင္လို႔လဲဟု ကၽြန္ေတာ္က ေတြးရင္း နားေထာင္ေနရသည္။

 

            ေတာအုပ္အတြင္း၌ ကြက္လပ္တစ္ခုရွိသည္။ ထိုကြက္လပ္၏ အလယ္၌ ထင္းရွဴးပင္တစ္ပင္ရွိသည္။ ထိုထင္းရွဴးပင္၏ အကိုင္းတစ္ခု၌ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း ခ်ည္ထားသည္။ ထိုႀကိဳး၏အဖ်ားတြင္ ေလးလံေသာ သစ္တံုးတစ္တံုးကို ခ်ည္ထားသည္။ သစ္တံုး၏ ေအာက္တည့္တည့္၌ ပ်ားရည္မ်ား ထည့္ထားေသာ သစ္သားပံုးရွိသည္။

            ထိုကြက္လပ္ဆီသို႔ ၀က္၀ံမ်ား လာေနၾကသည္။ ၀က္၀ံမႀကီးက ေရွ႔ဆံုးမွ ေလွ်ာက္လာ၍ ယင္းေနာက္မွ အခါလည္သား ၀က္၀ံကေလးတစ္ေကာင္ႏွင့္  ေမြးကာစ ၀က္၀ံကေလးသံုးေကာင္ လုိက္ပါလာသည္။ ၀က္၀ံမႀကီးသည္ ဦးေခါင္းကို ေမာ့္ကာ တရွဴးရွဴး အနံ႔ခံၿပီး ေနာက္က ၀က္၀ံကေလးမ်ားကို ေရွ႔ေဆာင္ကာ ပ်ားရည္ပံုးႀကီးရွိရာသို႔ ေရွးရွဳ သြားသည္။ ေရွးဦးစြာ ပ်ားရည္ပံုးထဲသို႔ သူ၏ႏွာေခါင္းကို ထည့္လိုက္ၿပီးေနာက္ ၀က္၀ံကေလးမ်ားကို လာခဲ့ရန္ အသံျပဳသည္။ ၀က္၀ံကေလးမ်ားက ေျပးသြား၍ ပ်ားရည္ကို ေသာက္ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေသာက္ၾကေသာအခါ အေပၚမွ တြဲေလာင္းခ်ည္ထားေသာ သစ္တံုးႀကီးက ယိမ္း၍ သြားသည္။ ယိမ္းရာမွ ျပန္လာၿပီး ၀က္၀ံကေလးမ်ားကို သစ္တံုးႀကီးက တိုက္သည္။

    ထိုသို႔တိုက္သည္ကို ျမင္ေသာအခါ ၀က္၀ံမႀကီးက သစ္တံုးကို လက္ျဖင့္ တြန္းဖယ္လိုက္သည္။ ထိုအခါ သစ္တံုးသည္ ပို၍ ေ၀းရာသို႔ ယိမ္းသြားၿပီးေနာက္ ျပန္လာေသာအခါ ၀က္၀ံကေလး ႏွစ္ေကာင္၏ ေက်ာကုန္းကို ရိုက္ခတ္ မိသည္။ ၀က္၀ံကေလးမ်ား ေအာ္ဟစ္ကာ နံေဘးသို႔ တိမ္းဖယ္လိုုက္သည္။ ထိုအခါ ၀က္၀ံမႀကီးမွာ ေဒါသျဖစ္လာၿပီျဖစ္၍ သစ္တံုးကို လက္ႏွစ္ဖက္စလံုးျဖင့္ ဦးေခါင္းေပၚသို႔ ေက်ာ္သည္ အထိ ေျမွာက္လႊဲ၍ တြန္းပစ္လိုက္သည္။ ထိုအခိုက္ အခါလည္သား ၀က္၀ံကေလးသည္ ပ်ားရည္ပံုးႀကီးရွိရာသို႔ ခုန္ေပါက္ လာၿပီးလွ်င္ ပ်ားရည္အိုးထဲသို႔ ႏွာေခါင္းကိုႏွစ္ကာ ပ်ားရည္ကို ေလာဘတႀကီး စုပ္ယူလ်က္ရွိသည္။ ေမြးခါစ ၀က္၀ံ ကေလးမ်ား ကလည္း ပ်ားရည္ပံုးရွိရာသို႔ လာလ်က္ရွိသည္။ ပံုးနားသို႔ သူတို႔မေရာက္မီ သစ္တံုးသည္ အရွိန္ျဖင့္ျပန္၍လာၿပီးေနာက္ အခါလည္သား ၀က္၀ံ ကေလး၏ ဦးေခါင္းကို ရိုက္ခတ္လိုက္၍ ၀က္၀ံကေလးမွာ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးသြားေလသည္။

            ထိုအခါ ၀က္၀ံမႀကီးသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေအာ္ဟစ္ကာ သစ္တံုးကို အင္အားရွိသမွ် တစ္အားလႊဲ၍ ပစ္လိုက္ေလသည္။ သစ္တံုးသည္ ခ်ည္ထားရာ သစ္ကိုင္းထက္ပင္ ျမင့္တက္သြားသည္။  ၀က္၀ံမႀကီးက ၀က္၀ံကေလးမ်ား ႏွင့္အတူ ပ်ားရည္ပံုးအနား ခ်ည္းကပ္သည္။ သစ္တံုးသည္ အေပၚသို႔ အတက္ ရပ္သြားၿပီးေနာက္ လ်င္ျမန္ေသာအရွိန္ျဖင့္ က်လာသည္။ သစ္တံုးသည္ ၀က္၀ံမႀကီးကို ျပင္းထန္စြာ ရိုုက္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ၀က္၀ံမႀကီးသည္ ပက္လက္လန္က် သြားၿပီေနာက္ အသက္ကုန္သြားသည္။ ၀က္၀ံကေလးမ်ားက ထြက္ေျပးသြားၾကေလသည္။

 

            အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာၿပီးေနာက္ သူက ဆက္၍…

            “၀က္၀ံမႀကီးက အေျခအေနေတြကို မသိဘူး၊ သစ္တံုးႀကီးကို ပ်ားရည္ပံုးေပၚတည့္တည့္ ဘာျပဳလို႔ တြဲေလာင္း ဆြဲၿပီး ခ်ည္ထားတယ္ဆိုတာ မသိဘူး၊ ပ်ားရည္ ေသာက္ခ်င္တာေလာက္ပဲသိတာ၊ ဒီေတာ့ သူေသာက္ခ်င္တာကို အဟန္႔အတားျပဳတဲ့ သစ္တံုးကို ေဒါသျဖစ္တယ္၊ အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသျဖစ္တယ္၊    သူ႔သားေလးကို ေသေလာက္ေအာင္ သစ္တံုးႀကီးက တိုက္ပစ္လိုက္ေတာ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ကို ေဒါသေတြ အရွိန္အဟုန္ ႀကီးမားသြားတယ္၊  ၀က္၀ံမႀကီးမွာ ေဒါသမီးႀကီး ေလာင္ၿမိဳက္ေနလိုက္တာဗ်ာ…”

            “ကၽြန္ေတာ္လဲ ဒီလိုပါပဲ၊ မထူးပါဘူး။ အေျခအေနေတြကို မသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ဒုကၡေရာက္ေအာင္ သူဖန္တီး ထားတာကို မသိခဲ့ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ခံလိုက္ရတာ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ၊ ရွိသမွ် သိကၡာေတြလဲက်၊ နာမည္ေတြ ပ်က္နဲ႔၊ အဲဒီညက ေဒါသေတြ ေျခာင္းေျခာင္းထြက္ေနတာ၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေဒါသေတြ ေလာင္ၿမိဳက္ေနတာေပါ့ဗ်ာ၊ သူ႔ကို လက္တံု႔ျပန္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ လုပ္တယ္…”

            “ေနာက္တစ္ေန႔ မိုးလင္းတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳက္နက္ သူ႔ရဲ႔ ေကာက္က်စ္ပံု၊ ေကာက္က်စ္နည္းထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႔ ပရိယာယ္ေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာ မရွဳမလွ သူက်ေတာ့မွာကို ျမင္ေယာင္ေနတယ္၊ လူပဲဗ်ာ… ေကာက္က်စ္ညစ္ပတ္တဲ့နည္းကို ရွာလိုက္ရင္ ေတြ႔တာပါပဲ၊ အေသအခ်ာရွာေလ ပိုပိုၿပီးေကာင္းတဲ့နည္းကို ေတြ႔ေလပဲ”

“သူ႔မ်က္ႏွာကို ျမင္ေယာင္တုိင္း ကၽြန္ေတာ့္ေဒါသေတြက အရွိန္ျမင့္ျမင့္လာေလပဲ၊ တရားဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခား လိမ္ညာတတ္တဲ့ သူ႔လိုလူမ်ဳိး၊ အမွန္တရားနဲ႔ တရားဥပေဒကို ကၽြန္ေတာ့္ဖက္မွာ မရွိေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ သူ႔လိုလူမ်ဳိးကို ရွင္းပစ္မယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ တစ္ညလံုး ေဒါသေတြ ေလာင္ၿမိဳက္ေနေတာ့ အိပ္လို႔ကို မေပ်ာ္ဘူး၊ အိပ္လည္း မအိပ္ေတာ့ပါဘူးဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကို ေရာက္ေအာင္ ေစာင့္ေနတယ္… ”

“စိတ္က မၿငိ္မ္ေတာ့ စာအုပ္စင္က စာအုပ္ေတြကို ဟိုလွန္ဒီေလွာ လုပ္ေနမိတယ္၊ စားပြဲေပၚမွာ ပံုထားတဲ့စာအုပ္ ေတြထဲက ဟိုစာအုပ္ဆြဲယူ၊ ဒီစာအုပ္ဆြဲယူ လုပ္တယ္၊ ဟိုစာမ်က္ႏွာ၊ ဒီစာမ်က္ႏွာ ႀကံဳရာကို ဖတ္တယ္၊ အဲဒီလိုဖတ္ရင္း ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကို ေျပာျပခဲ့တဲ့ ေတာ္လ္စတိြဳင္းရဲ႔ ၀က္၀ံမႀကီးအျဖစ္အပ်က္ကို ဖတ္မိတာ…”

“အဲဒီလို ဟိုစာအုပ္ကိုင္၊ သည္စာအုပ္ကို ဆြဲယူလုပ္ရင္းက ကၽြန္ေတာ့္အေဖရဲ႔ မွတ္စုစာအုပ္ကို သြားေတြ႔တယ္၊ မၾကာခင္ကမွ အေဖ့ဆီ အလည္သြားရင္း အေဖ့လက္ေရးနဲ႔ ေရးထားတဲ့စာအုပ္ကို အမွတ္တရ သိမ္းထားခ်င္ပါတယ္ဆိုၿပီး ေတာင္းယူခဲ့တဲ့စာအုပ္ဗ်၊ အဲဒီ အေဖ့စာအုပ္ကို ဖြင့္ၿပီး ဟိုလွန္သည္လွန္လုပ္ရင္း တစ္ေနရာမွာ ပံုတစ္ပံုကို ေတြ႔တယ္၊ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ မီးပြတ္ခံုပံုကို အေဖက ေရးဆြဲထားတာဗ်၊ မီးပြတ္ခံုသံုးတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မမီလိုက္ပါဘူး၊ ေရွးေခတ္က အခုေခတ္မွာလို မီးကို အလြယ္တကူ မရႏိုင္ဘူး၊ မီးပြတ္ခံုမွာ မီးပြတ္ယူၾကရတယ္၊ အေဖက ေရွးေခတ္သံုး အဲဒီမီးပြတ္ခံုကို ေရးဆြဲထားတာဗ်…”

“အဲဒီမီးပြတ္ခံု ေအာက္ဘက္မွာ အေဖက စာတစ္ပိုဒ္ ေရးကူးထားတယ္…”

“မီးပြတ္ခံုကို မီးပြတ္သည္ရွိေသာ္ မီးသည္ျဖစ္လာ၏။ ထိုမီးသည္ ျဖစ္လာရာ ပြတ္ခံုကိုပင္ ေလာင္ကၽြမ္း၏။ ထို႔အတူ ပညာမရွိ မိုက္မဲလ်က္ အက်ဳိးစီးပြားကို မသိေသာသူအား နင္လား ငါလား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ အမ်က္ေဒါသသည္ ထြက္လာခဲ့၏။ ထိုအမ်က္ေဒါသသည္ အမ်က္ေဒါသထြက္လာသူကိုပင္ (ဦးစြာ) ေလာင္ကၽြမ္း၏။” 

                                                                                                       (စူဠေဗာဓိဇာတ္)တဲ့ဗ်ာ။

“အဲဒီစာပိုဒ္ကို ဖတ္ရင္း ကၽြန္ေတာ့္နားထဲမွာ ပညာမရွိ၊ မိုက္မဲလ်က္ အက်ဳိးစီးပြားကို မသိေသာသူဆိုတဲ့ စာေၾကာင္းက အသံေတြထြက္ၿပီး ပဲ့တင္ထပ္ေနသလိုပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္အေပၚထပ္ကို တက္ေတာ့လဲ အဲဒီပညာမရွိ မိုက္မဲလ်က္ အက်ဳိးစီးပြားကို မသိေသာသူ ဆိုတဲ့ အသံက လိုက္ပါလာသလိုပဲ။ ေအာက္ထပ္ဆင္းေတာ့လဲ အဲဒီအသံက ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူ ဆင္းလိုက္လာသလိုပဲ၊ သစ္တံုးႀကီးကို မိုက္မိုက္မဲမဲနဲ႔ တစ္အားကုန္ တြန္းဖယ္ပစ္လိုက္တဲ့ ၀က္၀ံႀကီး။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ဆီကို အရွိန္ျပင္းစြာနဲ႔ လႊဲၿပီး ျပန္လာေနတဲ့ သစ္တံုးႀကီးကိုလည္း ျမင္ေယာင္ေနတယ္ဗ်ာ…”

“ကၽြန္ေတာ္က အိပ္ရာေပၚမွာ လဲခ်လိုက္ၿပီးေတာ့ အေဖေရးဆြဲထားတဲ့ မီးပြတ္ခံုကေလးကို ၾကည့္မိတယ္၊ မီးမေတာက္ေသးတဲ့ မီးပြတ္ခံုကေလး၊ မီးေသေနတဲ့ ခံုကေလး၊ သစ္တံုးတစ္တံုးေပၚမွာ တင္ထားတဲ့ မီးပြတ္ခံု ကေလးပါဗ်ာ…”

 

“ကၽြန္ေတာ္ ဖ်တ္ကနဲ ႏိုးလာတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ရင္ဘတ္ေပၚမွာ အေဖ့စာအုပ္ကေလးကို ပိုက္မိလ်က္သားပါပဲ၊ တိုင္ကပ္နာရီကို လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ မနက္ (၄)နာရီ ထိုးခါနီးၿပီ။”

(၄)နာရီတိတိမွာ ကၽြန္ေတာ့္တပည့္ထံကို ဖုန္းဆက္ပါတယ္။ သူက အသင့္ေစာင့္ေနတာဆိုေတာ့ ခ်က္ခ်င္းပဲ ဖုန္းကိုင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သူ႔ကို လုပ္ရမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း၊ ပဲခူးက အေဖ့ဆီကို ကန္ေတာ့ရန္ သြားမွာမို႔လို႔ ကားကို ဆီထပ္ျဖည့္ၿပီး (၇)နာရီအေရာက္ အိမ္ကိုလာဖို႔သာလိုေၾကာင္း ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ဗ်ာ…သံသရာရွည္သည့္အထိ လိုက္ၿပီး ပူေလာင္ေစမယ့္ ေဒါသမီးကို အခ်ိန္မီ ၿငိမ္းသတ္လိုက္ႏိုင္ ပါတယ္။ အေဖနဲ႔ ဆရာႀကီးလီယိုေတာ္လ္စတိြဳင္းတို႔က ကၽြန္ေတာ့္ကို ကူၿပီး ၿငိမ္းသတ္ေပးခဲ့ၾကတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္ ေက်းဇူးရွင္ေတြေပါ့ဗ်ာ။

 

            အခ်ိန္မီ မီးၿငိမ္းသတ္လုိက္ႏိုင္ျခင္း အေၾကာင္းကို သူ ေျပာဆို ၿပီးဆံုးသြားေသာအခါ သူ႔အတြက္ ဆတက္ထမ္းပိုး ၀မ္းသာမိေသာ ကၽြန္ေတာ္က “သာဓု" သံုးၾကိမ္ေခၚလိုက္မိပါသည္။

နႏၵာသိန္းဇံ..။

© 2011 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode