စာေပခ်စ္သူ

သဘာ၀ပါတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းနဲ.ဆုိင္ရာသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

23/11/2011 17:52

သည္ပိုစ့္အား ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွ မဇာဇာ မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါသည္...

                            အိုဇုန္းလႊာေပါက္ျခင္း

.
ကမၻာေျမမွအထက္ ၁၀ မုိင္မွ
မုိင္၃၀ အတြင္းတြင္ အိုဇုန္းလႊာကို ေတြ.နုိင္ပါတယ္။
အိုဇုန္းလႊာဟာ ေနေရာင္ျခည္တြင္ ပါ၀င္ေသာ
ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားကို
ကမာၻေျမျပင္ေပၚမက်ေရာက္ေစရန္ကာကြယ္ေပးပါတယ္။
 
လူတို.ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ
CFCs ဓါတ္ေငြ.၊ ေဟလြန္ဓါတ္ေငြ.၊မီသိုိင္းကလိုမိုက္ဓါတ္ေငြ.မ်ားဟာ
ဓါတ္ျပဳျခင္းအမ်ိဴးမ်ိဴးျဖစ္ကာအိုဇုန္းလႊာကုိပ်က္စီးေစေသာေၾကာင့္
 အုိဇုန္းလႊာပါးလာျပီး ေပါက္သြားနုိင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားရဲ. ဒဏ္ကို
တုိက္ရုိက္က်ေရာက္လာျပီး  လူသားေတြကုိ
အေရျပားကင္ဆာနဲ. မ်က္စိေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားေစနိုင္တဲ.အျပင္
 အခ်ိဴ.ေသာ အပင္မ်ား တိရစာၦန္မ်ား သာမက
ေရသတၱဝါေတြကုိလဲ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစနုိင္ပါတယ္။


ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ.မ်ား ဘယ္ကေရာက္လာတာပါလဲ
 
 
.

စက္ရံု၊အလုပ္ရံုမ်ား၊
ဘိြဳင္လာအိုးမ်ားေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ
ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓါတ္ေငြ.၊
ကာဗြန္မိုေနာက္ဆုိဒ္ဓါတ္ေငြ.မ်ားထုတ္လႊတ္တယ္။
နွစ္စဥ္လူတို.ေၾကာင့္ေလထုအတြင္းသို.
ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ဓါတ္ေငြ.တန္ခ်ိန္ ၆ ဘီလီယံထုတ္လႊတ္လ်က္ရွိတယ္။
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လႊတ္တဲ. စက္ရံုမ်ား၊
ေရနံခ်က္စက္ရံုမ်ား၊သံရည္က်ိဴလုပ္ငန္းမ်ား၊
ေက်ာက္မီးေသြးနွင့္ ေလာင္စာဆီမ်ား ေလာင္ကၽြမ္းသည္.အခါ
ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ထြက္လာပါသည္။
အမွိုက္ပံုၾကီးမ်ားမွ မီသိန္းဓါတ္ေငြ.မ်ား ထုတ္လႊတ္တယ္။
ေလေအးေပးစက္ေရခဲေသတၱာတို.မွ CFCsဓါတ္ေငြ.ထုတ္လႊတ္တယ္။
ထုိဓါတ္ေငြ.မ်ားေၾကာင့္ ဖန္လံုအိမ္အာနိသင္ ျဖစ္ေပၚေစနိုင္တယ္။
သစ္ေတာမ်ား မီးေလာင္ေသာ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း
ခုတ္လွဲေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္
သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးလာလွ်င္
ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဓါတ္ေငြ.နွင့္ အျခားဓါတ္ေငြ.မ်ားကို
သစ္ပင္မ်ားက စုပ္ယူမေပးေတာ.တဲ.အတြက္
ေလထုထဲမွာ ကာဗြန္မ်ား ပိုျပီး စုေ၀းလာနိုင္ပါတယ္။ဘယ္လိုေလွ်ာ.ခ်ၾကမလဲ

 
၁။စိုက္ပ်ိဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

အသီးအရြတ္စိမ္းမ်ားစားသံုးျခင္းျဖင့္
ခ်က္ျပဳတ္ရာမွ ထြက္ရွိလာေသာ
ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ သံုးစြဲမွူကုိ ေလွ်ာ.ခ်နုိင္ပါတယ္။


၂။ ေမြးျမဴေရးက႑တြင္

ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္မ်ားအတြက္ အစာေကၽြးရာတြင္
အစားအစာထုတ္လုပ္ျခင္းနဲ. သယ္ယူပုိ.ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
စြမ္းအင္သံုးရေသာေၾကာင့္ ေကၽြးေမြးမည္.
စားက်က္သီးနွံမ်ားကုိ စိုက္ပ်ိဴးျပီး
လႊတ္ေက်ာင္းစနစ္အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။


၃။ေရရွိေရးအတြက္


စြမ္းအင္သံုးျပီး ေရကို စုေဆာင္းျခင္းထက္
မုိးေရကုိစနစ္တက်သိုေလွာင္ျခင္း
သဘာ၀ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း
ေလရဟတ္ျဖင့္ ေရတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။


၄။သစ္ေတာျပဳန္းတီးမွဴကာကြယ္ေရး


သစ္ပင္မ်ားသစ္ေတာမ်ားသည္
ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ကို
စုပ္ယူထိန္းသိမ္းေပးနိုင္သျဖင့္
သဘာ၀သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားကို
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရပါမယ္။

ေရႊ.ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
သစ္ပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲရျပီး
သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမွူထိခုိ္က္ေစနုိင္ေသာေၾကာင့္
ထုိစနစ္ကို အသံုးမျပဳသင့္ပါ။

သဘာ၀ေဘးမဲ.ေတာမ်ား ကုိ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္. အျပင္
သစ္ေတာစိုက္ခင္းမ်ားကိုလည္း လိုအပ္သလို စိုက္ပ်ိဴးရပါမယ္

ဒီေရေတာမ်ားထိန္းသိမ္းေရးသည္လည္
အေရးၾကီးပါတယ္။၅။ေျမဆီလႊာျပဳန္းတီးမွဴ

ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္၊ပလပ္စတစ္စတဲ.
စြန္.ပစ္ပစၥည္းမ်ားဟာ
အမိွဴက္မ်ားအျဖစ္
သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစျပီး
ေျမၾကီးထဲတြင္ေဆြးျမည္.ပ်က္စီးရန္
အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေသာေၾကာင့္
ေျမဆီေျမလႊာကို ပ်က္စီးေစကာ
စိုက္ပ်ိဴးေရးကိုထိခုိက္ေစနုိင္ပါတယ္။
ထုိ.ပစၥည္းမ်ားကို စည္းကမ္းမဲ.
စြန္.ပစ္ျခင္းေၾကာင့္
ေရေျမာင္းမ်ားအတြင္းသို.က်ပါကလည္း
ေရေျမာင္းတိမ္ေကာျခင္း၊ပိတ္ဆို.ျခင္း၊
ေရလွ်ံျခင္းမ်ားကုိျဖစ္ေစနုိင္ပါေသးတယ္။
ထုိ.ေၾကာင့္ အဆုိပါ ပလပ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ
သံုးစြဲျခင္းကိုလည္း ေလွ်ာ.ခ်သင့္ပါတယ္။

၆။ဇီ၀မ်ိဴးစံုမ်ိဴးကြဲမ်ား မ်ိဴးတံုးေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း

အမ်ိဴးမ်ိဴးေသာ သစ္ပင္၊ပုိးမႊား၊
သားငွက္တိရစာၦန္မ်ား သည္
ေရေျမေတာေတာင္ ၊ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္
ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားထဲတြင္
ေဂဟစနစ္အမ်ိဴးမ်ိဴးျဖင့္ တည္ရွိေနၾကပါတယ္။
ထုိေဂဟစနစ္မ်ားထိခို္က္ပ်က္စီးယိုယြင္းလာပါက
ဇီဝမ်ိဴးစံုမ်ိဴးကြဲမ်ားသည္
မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားနိုင္ျပီး
သဘာဝပါတ္၀န္းက်င္လည္း
ပ်က္စီးသြားေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္
သဘာ၀ပါတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး
အသိနဲ. ဗဟုသုတနဲပါးပါက
ေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္စီးသြားနုိင္ပါတယ္။
သူငယ္ခ်င္းမ်ား က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ၾကလို.
ေအးျမျငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ

© 2011 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode