စာေပခ်စ္သူ

အမ်ိဴးသမီးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးနဲ. အဆုိးဆံုးနုိင္ငံမ်ား

23/10/2011 09:45

ဧဓင္ဥယ်ာဥ္ မွ မဇာဇာရဲ  ့ပိုစ့္ပါ။

အမ်ိဴးသမီးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးနဲ. အဆုိးဆံုးနုိင္ငံမ်ား

 

ကမၻာေပၚရွိ အမ်ိဴးသမီး ျဖစ္ခြင့္ရျခင္းအတြက္

အေကာင္းဆံုးနုိင္ငံမ်ားနွင့္

အဆိုးဆံုးနုိင္ငံမ်ားစာရင္းကုိ နုိင္ငံေပါင္း ၁၆၅  နုိင္ငံတြင္

၁။တရားစီရင္ေရး

၂။ က်န္းမာေရး

၃။ပညာေရး

၄။စီးပြားေရး

၅။ နုိင္ငံေရး

စတဲ. အခ်က္ ၅ ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး ရမွတ္မ်ားကို

သုည( အဆုိးရြားဆံုး) မွ ၁၀၀(အေကာင္းဆံုး)အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ.ပါတယ္။

 

 

ျခံဳငံုအမွတ္ရရွိမွူ ထိပ္တန္း (၁၀)နုိင္ငံ

 

၁။အိုက္စလန္

ကၽြန္းနုိင္ငံငယ္တြင္ အမ်ိဴးသမီး သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေနျပီး

အမ်ိဴးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာလရွည္ၾကာတည္းက

ကာကြယ္ေပးထားခဲ.ပါတယ္။

 

၂။ဆြီဒင္

 

မိဘမ်ားခြင့္ရက္အျပည္.အ၀ရရွိထားပါတယ္

 

၃။ကေနဒါ

 

နုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ိဴးသမီး ပါ၀င္မွူနွဳန္း နည္းေသာ္လည္း

ဥေရာပသမဂၢျပင္ပတြင္ ထိပ္တန္းအဆင့္အေနျဖင့္ ပါ၀င္တယ္။

 

၄။ဒိန္းမက္

 

အမ်ိဴးသမီးလုပ္အားထုအတြက္

GDP ဧ။္ ၆၀% ထိသံုးစြဲခဲ.ျပီး မၾကာေသးမွီက

အမ်ိဴးသမီးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကို တင္ေျမွာက္ထားပါတယ္။

 

၅။ဖင္လန္

 

၁၉၀၆ ခုနွစ္တြင္ အမ်ိဴးသမီးမ်ားကိုမဲေပးခြင့္နွင့္

အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပုိင္းအတြက္ ပထမဆံုးယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ျပဳခဲ.ပါတယ္။

 

၆။ဆြစ္ဇာလန္

 

၁၉၇၁ ခုနွစ္ ေနာက္ပုိင္း အမ်ိဴးသမီးမ်ား မဲေပးခြင့္စတင္ရရွိပါတယ္

 

၇။ေနာ္ေဝ

 

အခ်ိန္မတုိင္မွီ ကုိယ္ဝန္မရေအာင္ကာကြယ္ေပးျခင္း။

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွူ အျပည္.အဝရရွိပါတယ္။

 

၈။အေမရိကန္

 

ဥေရာပနုိင္ငံမ်ားနွင့္ယွဥ္ပါက မီးဖြားခြင့္နဲ.

အမ်ိဴးသမီးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွူ အနည္းငယ္ နိမ္.က်ပါတယ္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူအေရအတြက္ တုိးတတ္လာပါတယ္။

 

၉။ၾသစေၾတးလ်

 

ဂ်ဴလီယာဂီးလက္ဒ္က အမ်ိဴးသမီးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း

အမ်ိဴးသမီး သံုးပံုနွစ္ပံု အမ်ိဴးသား ထက္ဝက္ခန္.က

အခြင့္အေရးတန္းတူမရရွိေသးဟု မွတ္ယူခံရပါတယ္။

 

၁၀။နယ္သာလန္

 

လြတ္လပ္ခြင့္ အျပည္.အဝရရွိျပီး ကမၻာေပၚတြင္

ဆယ္ေက်ာ္သက္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အနိမ္.ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

အေမရိကန္ရွိ ဘြဲ.ရသူအေရအတြက္တြင္

အမ်ိဴးသားမ်ားထက္ အမ်ိဴးသမီးမ်ားက ပုိမ်ားလာျပီျဖစ္သည္။

 

တူနီးရွားတြင္ ဘင္အလီ ျပဳတ္သြားျပီးေနာက္

လာမည္. ၂၀၁၁ ခုနွစ္ေအာက္တုိဘာ၂၃ ရက္ေန.တြင္

က်င္းပမည္.ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ျပိဳင္မည္.

အမ်ိဴးသမီးကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအေရအတြက္မွာ

အမ်ိဴးသားကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအေရအတြက္နဲ. တူညီသည္။

 

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မွူမ်ားေသာ တူရကီတြင္

အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကို အိမ္ဝင္ခြင့္မျပဳျခင္း၊

အီလက္ထေရာနစ္ေစာင့္ၾကည္.စက္မ်ားတပ္ထားျခင္းျဖင့္

ျပစ္ဒဏ္ေပးေတာ.မည္ျဖစ္သည္။

 

အေမရိကန္ထိပ္တန္းဘဏ္ Key Corp ဧ။္ CEO အျဖစ္

အမ်ိဴးသမီး တစ္ဦး ပထမဆံုးအၾကိမ္ အေရြးခံရသည္။

 

 

 

အမ်ိဴးသမီး တစ္ဦးျဖစ္ခြင့္ရျခင္းအတြက္ အဆိုးရြားဆံုးနုိင္ငံ ၁၀ နုိင္ငံ

 

၁။ခ်က္

 

အမ်ိဴးသမီးမ်ားကို ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးျခင္းလံုး၀မရွိဘဲ

အသက္ ၁၀ နွစ္ မွ ၁၂ နွစ္အၾကား လက္ထပ္ရန္

အဓမၼေစခိုင္းခံရမွူ အမ်ားအျပားရွိေနပါတယ္။

 

၂။ အာဖဂန္နစၥတန္

 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွူမရွိဘဲ

မီးဖြားမွူ ၈၅ % ေက်ာ္ရွိပါတယ္။

ကမၻာေပၚတြင္ မိခင္ကေလး ေသဆံုးမွူနွုန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။

 

၃။ယီမင္

 

လင္ေယာက်ာ္းဧ။္ အဓမၼမွူမ်ားကို ဥပေဒအရ တုိင္ၾကားခြင့္မရွိပါ။

 

 

၄။ကြန္ဂို

 

ေန.စဥ္အမ်ိဴးသမီး၁၁၀၀ခန္.အဓမၼျပဳက်င့္ခံေနရပါတယ္။

ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ိဴးသမီးမ်ားကို အၾကမ္းဖတ္မွူ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။

 

၅။ မာလီ

 

အမ်ိဴးသမီးအမ်ားစု လိင္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ခံရမွူ

ၾကံဳေတြ.ေနရျပီး ယင္းစနစ္ကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းမရွိေသးပါ။

 

၆။ေဆာ္လ္မြန္ကၽြန္းစုမ်ား

 

လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဴးသမီးအခန္းက႑မရွိပါ။

 

 

၇။ နုိင္ဂ်ာ

 

အသက္ ၁၀ နွစ္ပါတ္ဝန္းက်င္ အမ်ိဴးသမီးငယ္မ်ား

အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားခံရမွူ ျမင့္တတ္ေနျပီး

ယခုအခ်ိန္ထိ အကာအကြယ္မေပးနုိင္ၾကေသးပါ။

 

၈။ ပါကစၥတန္

 

အဓမၼျပဳက်င့္မွူမ်ား honor killing ျဖစ္စဥ္မ်ား နွင့္

အမ်ိဴးသမီး မ်ားကို အၾကမ္းဖတ္တုိက္ခိုက္မွူမ်ား ျမင့္တတ္ေနပါတယ္။

 

၉။အီသီယိုးပီးယား

 

ကမၻာေပၚတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မွူနွုန္းအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။

 

၁၀။ ဆူဒန္

 

အမ်ိဴးသမီးမ်ားကို sharia ဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္။

 

 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 

အေရွ.အာဖရိကအငတ္ေဘးတြင္

အမ်ိဴးသမီးမ်ားက ဒုကၡအေရာက္ဆံုးျဖစ္ေနျပီး 

ဒုကၡသည္အေရအတြက္ ၈၀% မွာ အမ်ိဴးသမီးမ်ားျဖစ္ေနပါတယ္။

 

၂၀၁၀ ျပည္.နွစ္အတြင္းလက္တင္အေမရိကတြင္

အမ်ိဴးသမီးမ်ားကို ေသေစသည္အထိ

အၾကမ္းဖတ္မွူမွာ တစ္ဟုန္းထုိးျမွင့္တတ္လာေနပါတယ္။

 

ဂ်ာမနီတြင္ အမ်ိဴးသမီးဦးေဆာင္မွဴ တုိးျမွင့္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း

အဓိက ကုမၸဏီၾကီးမ်ားဧ။္ ၃၀% ကိုသာ

အမ်ိဴးသမီးမ်ားက ကြပ္ကဲနုိင္ေသးသည္။

© 2011 All rights reserved.

Make a website for freeWebnode